MIKES PTP-monitor

PTP-yhteyksien monitorointia. Päivitysväli 10 min.

1 pv 7 pv 31 pv 93 pv = 3 kk 186 pv = 6 kk
0: MUX(JV) - JV (loopback)
1: MUX(WRS) - JV
2: MUX(Return) - JV
3: MUX(PTP local #2) - JV
4: MUX(PTP local #1) - JV
5: MUX(PTP main oscillator) - JV